139301011207541362388983

بسیج دانش جویی پردیس شهید مقصودی در نظر دارد تا فیلم های جشنواره مدردمی فیلم عمار را برای دانشجویا اکران کند. مکان اجرای برنامه سالن آمفی تئاتر داشگاه می باشد بسیج دانش جویی پردیس شهید مقصودی در نظر دارد تا فیلم های جشنواره مدردمی فیلم عمار را بسیج دانش جویی پردیس شهید مقصودی در نظر دارد تا فیلم های جشنواره مدردمی فیلم عمار را برای دانشجویا اکران کند. مکان اجرای برنامه سالن آمفی تئاتر داشگاه می باشد بسیج دانش جویی پردیس شهید مقصودی در نظر دارد تا فیلم های جشنواره مدردمی فیلم عمار را

  • قرآن و عترت
  • گروه جهادی
  • تربیت و آموزش
  • نشریه مصباح
  • سنگر شهدا
  • امور فرهنگی
باشــگاه فــاوا