00782453772923065623

تریبون آزاد به مناسبت هفته معلم یکشنبه ساعت هفده و پانزده دقیقه در نمازخانه پردیس دیدار صمیمانه ریاست پردیس و معاونین محترم با دانشجو معمان موضوعات قابل طرح: مسائل آموزشی ،فرهنگی،مالی و رفاهی لازم به یاد آوری است هرکدام از گروه های سه گانه،نماینده خود را تا سه روز قبل از همایش به شماره ۰۹۳۷۵۷۷۲۲۴۹ …

  • قرآن و عترت
  • گروه جهادی
  • تربیت و آموزش
  • نشریه مصباح
  • سنگر شهدا
  • امور فرهنگی
باشــگاه فــاوا